תחומי עיסוק: תכנון תנועה ותחבורה
  רמזורים, מערכות בקרה
  חניונים (כולל חניונים ממוכנים)
  הכנת נספחי תנועה לת.ב.ע
  תכנון תנועתי של שכונות
  הסדרי תנועה לביצוע עבודות בכביש
  פיקוח על ביצוע רמזורים
  שיפורים בטיחותיים
לקוחות ממשלתיים/ מוסדיים
לקוחות ציבוריים/ פרטיים